PAP nauka i zdrowie
Użytkownik:
Hasło:
Kurza twarz też się rumieni ...     Badacze ustalili, dlaczego gry planszowe są tak popularne wśród osób z autyzmem ...     Ekspertka: dzięki postępowi nauki ostra białaczka szpikowa może być leczona coraz lepiej ...     Sejm uchwalił nowelę ustawy o publicznej służbie krwi ...     Sejm/ MZ: niektóre leki biologiczne będą dostępne w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej ...     Chińscy naukowcy odkryli ślady wody w próbkach gleby z Księżyca ...     Brazylia/ Rekiny u wybrzeży kraju mają w organizmach kokainę ...     GIG podpisał porozumienie z operatorem C-Questra ws. rozwoju projektów CCUS w Polsce ...     Psycholog sportowy: wygrywa ten, kto jest lepiej przygotowany mentalnie (wideo) ...     Badania: narcyzm z wiekiem może łagodnieć, ale się z niego nie wyrasta ...    

Nowela ustawy o NCN ma uelastycznić wysokość wynagrodzeń w tej instytucji


Uelastycznienie kształtowania wysokości wynagrodzeń w Narodowym Centrum Nauki, by były one atrakcyjne zwłaszcza dla osób z wysokimi kwalifikacjami - to główny cel projektu noweli ustawy o NCN, który przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictw Wyższego (MNiSW).

Projekt trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Celem projektu - jak wyjaśniono - jest uelastycznienie kształtowania wysokości wynagrodzeń, siatki stanowisk i wymaganych na nich kwalifikacji dla Koordynatorów Dyscyplin i pracowników Biura NCN.

Zgodnie z projektem minister nauki w drodze rozporządzenia będzie określał szczegółowe kryteria wynagradzania Koordynatorów Dyscyplin i pracowników Biura NCN. Te kwestie będzie też regulował regulamin wynagradzania Koordynatorów Dyscyplin i pracowników Biura NCN, ustalany przez dyrektora NCN (z uwzględnieniem kryteriów wynagradzania określonych w ww. rozporządzeniu), a następnie zatwierdzany przez ministra.

"Rozwiązanie to ma zapewnić większą elastyczność ustalania warunków wynagradzania Koordynatorów Dyscyplin i pracowników Biura NCN. Jest to pożądane ze względu na częste zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, do którego powinny być relacjonowane stawki wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w NCN" - wskazali projektodawcy.

Opracowanie regulaminu wynagradzania Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCN zostanie powierzone dyrektorowi NCN, bowiem - jak wyjaśniono - jako odpowiedzialny za kreowanie polityki kadrowej w NCN zna on aktualne potrzeby kadrowe i ma wiedzę o wysokości wynagrodzeń na lokalnym rynku pracy.

Projekt przewiduje, że wynagrodzenie za pracę na poszczególnych stanowiskach w Biurze NCN będzie ustalane w taki sposób, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także przewidywanemu obciążeniu pracą na danym stanowisku, w ramach tzw. widełek, które określą jego dolną i górną granicę.

"Aby w sposób możliwie najbardziej adekwatny ustalić w regulaminie wynagradzania wysokość wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach, proponuje się wprowadzenie upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia, które określi szczegółowe kryteria wynagradzania Koordynatorów Dyscyplin i pracowników Biura NCN" - wskazano.

Ponadto projektowana ustawa wprowadzi przepis wskazujący, że wynagrodzenie zastępcy Dyrektora i głównego księgowego NCN będzie ustalane przez Dyrektora NCN zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Będą oni zatem objęci regulaminem wynagradzania z uwzględnieniem przepisów tej ustawy.

W uzasadnieniu planowanych zmian podkreślono, że obecny znaczący wzrost wynagrodzeń na rynku pracy sprawia, że oferowane przez Narodowe Centrum Nauki wynagrodzenia przestają być atrakcyjne zwłaszcza dla osób z wysokimi kwalifikacjami.

"NCN boryka się z brakami kadrowymi i przy aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki (...) określającym maksymalnie stawki miesięcznego wynagrodzenia, nie jest w stanie skutecznie rozwiązać tego problemu na określonych kategoriach stanowisk. Obecnie trudno jest zakładać, że sytuacja w najbliższych miesiącach ulegnie znaczącej poprawie" - zaznaczono.

Wskazano przy tym, że przeciętne wynagrodzenie brutto w styczniu 2024 r. w Krakowie wyniosło 9 391 zł. W pierwszym kwartale 2024 r. średnie wynagrodzenie (zasadnicze wraz z dodatkiem za wysługę lat) pracowników Biura NCN było średnio o 25 proc. niższe od przeciętnego wynagrodzenia w Krakowie i wyniosło 7 544 zł.

"W związku z tym NCN niestety staje się całkowicie niekonkurencyjne na rynku pracy i już dziś wartościowi pracownicy rezygnują z zatrudnienia w agencji. Mowa tu przede wszystkim o osobach aplikujących na stanowisko Koordynatora Dyscyplin, specjalistów do spraw IT oraz specjalistów z obszaru finansów. I tak np. w okresie ostatnich 3 lat w 16 ogłoszonych przez Radę NCN konkursach na stanowisko Koordynatora Dyscyplin aż 7 z wybranych kandydatów odmówiło przyjęcia oferty z uwagi na niezadowalające warunki finansowe" - czytamy w uzasadnieniu projektu.(PAP)

agt/ bar/
Copyright Copyright © PAP SA 2011 Materiały redakcyjne, fotografie, grafy, zdjęcia i pliki wideo pochodzące z serwisów PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A z siedzibą w Warszawie, i chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystywanie dozwolone jest jedynie po zawarciu stosownej umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.